Rechtstreekse import uit Griekenland!
Grootste Griekse wijnassortiment van Nederland!
Bezorgen én afhalen mogelijk!

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van GOODS AND MORE B.V.
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aan ons gegeven opdrachten, door ons uitgevoerde werkzaamheden, door ons gedane leveringen of door ons geleverde andersoortige prestaties. Eigen voorwaarden van onze opdrachtgevers en/of derden zullen niet van toepassing zijn, ook niet wanneer wij deze niet uitdrukkelijk hebben verworpen of tegen gesproken. Andere condities dan de onderhavige algemene voorwaarden zullen slechts toepasselijk kunnen zijn indien wij zulks tevoren schriftelijk zijn overeengekomen.
1.2. Opdrachtgevers of afnemers vrijwaren ons voor aanspraken van derden, tegenover wie wij ons niet op deze voorwaarden kunnen beroepen, voor zover onze aansprakelijkheid zou zijn uitgesloten, indien de derden aan deze voorwaarden waren gehouden. Wij zijn gerechtigd onze voorwaarden ook in te roepen ingeval van buitencontractuele aanspraken tegen ons.
1.3. Mondelinge afspraken binden ons pas nadat deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Binnen acht dagen nadat een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de opdrachtgever ons heeft bereikt, laten wij ons schriftelijk uit over de acceptatie van afspraken als bedoeld in de eerste zin van dit lid.
1.4. Retourzendingen waaromtrent geen voorafgaand overleg met ons heeft plaatsgevonden kunnen worden geweigerd.
2. Prijzen
2.1. Alle door ons gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Wij behouden ons het recht voor om een vrijblijvend aanbod te herroepen binnen drie dagen nadat de acceptatie van dat aanbod ons heeft bereikt.
2.2. Indien de bij het sluiten van de overeenkomst overeengekomen prijzen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst worden verhoogd, is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Deze ontbinding dient te geschieden door een daartoe strekkende, aan ons gerichte, schriftelijke verklaring. Deze verklaring dient door ons te zijn ontvangen uiterlijk 8 dagen nadat de prijsverhoging door ons is meegedeeld aan de opdrachtgever.
2.3. Prijzen zijn verschuldigd in Nederlandse courant.
3. Levering
3.1. Leveringen geschieden vanaf magazijn. Bij levering in gedeelten zal iedere levering als een afzonderlijke transactie worden beschouwd.
3.2. Bij alle leveringen zullen verzekering en vervoer afzonderlijk op de factuur in rekening worden gebracht.
3.3. Omtrent vergoeding van transactieschade aan geleverde goederen overkomen, dient tijdig met ons te worden overlegd. De bewijslast van transportschade rust op afnemers.
3.4. De opgave van levertijden geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
4. Reclame
4.1. Reclames later dan 8 dagen na verzenddatum ingediend, worden door ons niet erkend. Een reclame die ons later dan acht dagen, doch uiterlijk binnen drie maanden na de verzenddatum bereikt, wordt door ons slechts erkend indien zij een gebrek aan de geleverde zaken betreft ten aanzien waarvan de afnemer genoegzaam aannemelijk maakt, dat zij dit gebrek niet eerder heeft kunnen ontdekken en zij binnen acht dagen nadat zij dit gebrek ontdekt heeft aan ons daarvan schriftelijk mededeling heeft gedaan.
4.2. Op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever wordt de betreffende levering vervangen. Indien vervanging redelijkerwijs niet mogelijk is, zijn wij bevoegd om in plaats van vervanging over te gaan tot restitutie van de ter zake reeds voldane verkoopprijs.
4.3. Het is afnemers niet toegestaan in geval van reclame de betalings verplichting op te schorten. Indien aannemelijk is dat de reclame als juist zal worden erkend is opschorting van de betalingsverplichting slechts toegestaan voor zover de aard van de gestelde tekortkoming deze opschorting rechtvaardigt.
5. Aansprakelijkheid
5.1. Goods and More B.V. zal enkel aansprakelijk zijn op basis van onjuiste prestatie van enige verplichting of op basis van onrechtmatige handeling tot het bedrag dat is gefactureerd of gefactureerd zal worden voor de producten die de schade hebben veroorzaakt. Goods and More B.V. zal niet aansprakelijk zijn voor enige andere schade. Goods and More B.V. zal niet aansprakelijk zijn voor alle vormen van vervolgschade, waarin opgenomen (maar niet gelimiteerd tot) schade welke het gevolg is van late aflevering en verlies van winst.
5.2. De aansprakelijkheid begrenzing uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden zal niet van toepassing zijn als de schade opzettelijk is toegebracht of het gevolg is van grove nalatigheid van Goods and More B.V. of haar bestuurlijke of leiding gevende staf.
5.3. In ieder geval zal het recht om schadevergoeding te eisen op welke grond dan ook, om de overeenkomst te ontbinden ofte beëindigen, of om vergoeding te eisen van enig geleverd goed vervallen vanaf1 jaar na aflevering.
6. Force majeure Goods and More B.V. zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade welke het gevolg is van feiten die zich voordoen buiten de redelijke controle van Goods and More B.V. en/of feiten die niet kunnen worden toegeschreven aan Goods and More B.V.’s fout, of bij gratie van de wet, overeenkomst of algemeen heersende opinie (‘force majeure’). Als de periode waarin Goods and More B.V. haar verplichtingen niet kan nakomen twee maanden overschrijdt of zal overschrijden, zal elke partij gerechtigd zijn de overeenkomst te beëindigen zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder enige verplichting de schade aan de andere partij te vergoeden. In de betekenis van dit artikel, zal force majeure ook inhouden stakingen, uitstel van uitlevering door leveranciers en transportproblemen.
7. Betaling
7.1. Betalingen dienen zonder aftrek te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.. Na even bedoelde periode wordt over onbetaalde facturen wegens rente en administratiekosten 2% over het factuurbedrag per maand, exclusief verzekering en vervoer in rekening gebracht. Gedeelten van een maand worden als een gehele maand berekend.
7.2. Wanneer wij zulks noodzakelijk achten kunnen wij onze levering afhankelijk stellen van vooruitbetaling , verzending onder rembours of een bankgarantie.
8. Eigendomsvoorbehoud
8.1. Alle geleverde goederen blijven ons eigendom totdat de volledige koopprijs is betaald. Juridische levering van de goederen wordt geacht eerst dan te hebben plaatsgevonden wanneer de goederen geheel zijn betaald.
8.2. In geval van achtereenvolgende levering van gelijke goederen rust op de afnemer de bewijslast dat de goederen waarop wij eigendomsvoorbehoud geldend wensen te maken zijn betaald.
8.3. De afnemer is verplicht de door ons geleverde goederen als een goed huisvader te bewaren. Hij dient uit dien hoofde onder meer zorg te dragen voor deugdelijke opslag en voor verzekering.
8.4. Afnemer is niet gerechtigd om onbetaalde goederen aan derden in onderpand te geven of daarvan bij wijze van zekerheid de eigendom over te dragen.
8.5. Afnemer is verplicht de goederen waarop wij eigendomsvoorbehoud wensen geldend te maken franco te retourneren binnen drie dagen na ontvangst van een schriftelijk verzoek daartoe.
9. Incasso
9.1. Indienbij niet tijdige betaling tot incasso langs gerechtelijke of and ereweg wordt overgegaan, wordt het bedrag ter vordering verhoogd met 10% administratiekosten, terwijl de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever/afnemer komen tot het door ons betaalde of verschuldigde bedrag.
10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1. Alle geschillen voortkomend uit of samen hangend met enige offerte, opdracht, werkzaamheid, levering of andersoortige prestatie zullen worden berecht volgens Nederlands recht. Alle geschillen zullen worden beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam.
10.2. Indien de opdrachtgever/afnemer een consument is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan heeft zij het recht om voor de beslechting van het geschil te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter. Deze keuze dient zij schriftelijk aan ons kenbaar te maken, binnen zes weken nadat wij ons schriftelijk jegens haar hebben beroepen op het in dit artikel vervatte beding.
10.3. In zoverre als deze algemene voorwaarden in een andere taal dan Nederlands zijn opgesteld, is de Nederlandse tekst in geval van geschil doorslaggevend.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »

Gratis verzending

Vanaf €175 met DPD. Afhalen mogelijk.

Uniek assortiment

Ancient vines, modern wines... wijnen met een verhaal

betaal veilig

Betaal veilig met iDeal, creditcard of bankoverschrijving

bestel op maat

Particulieren bestellen per fles. Altijd 10% korting per doos van 6. Behalve op sales.

 

 

is toegevoegd aan uw winkelwagen.

Niet op voorraad

Het gewenste aantal voor “” is niet beschikbaar.